Παιδοδοντία

  • Καθαρισμός/ φθορίωση
  • Προληπτικές εμφράξεις ( fissure sealants)
  • Εμφράξεις νεογιλών ή μόνιμων δοντιών
  • Εξαγωγές πριν την έναρξη ορθοδοντικής θεραπείας

Αναλαμβάνουμε παιδιά με σημαντικά οδοντιατρικά προβλήματα που χρειάζονται εκτεταμένες αποκαταστάσεις ή και εξαγωγές.

Η ομάδα μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιού και οδοντιάτρου ειδικά σε περιστατικά που το παιδί δεν έχει προηγούμενη οδοντιατρική εμπειρία ή είναι πολύ μικρής ηλικίας.